Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Incidentele Houtwinning – Stichting Bosbeheer en Bostoezicht | Suriname

Ingevolge artikel 38 lid 1 van de Wet Bosbeheer is de Minister van RGB bevoegd tot het verlenen van vergunningen tot incidentele houtwinning. Deze vergunning kan ingevolge de “Beschikking incidentele houtwinning” alleen worden verleend in gebieden die aangewezen zijn als eenmalig leeg te kappen bos.

Bij de aanvraag moeten de volgende bescheiden worden gevoegd:

1. een volledig ingevuld aanvraagformulier, dat verkrijgbaar is bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht tegen betaling van SRD 500,-
2. de grootte en ligging van het aangevraagde terrein aangeduid door een polygoon; de geografische coördinaten van de hoekpunten van deze polygoon één en ander aangeduid op een figuratieve kaart aangevende de grenzen van het betreffend terrein. Deze figuratieve kaart dient gemaakt te worden door een beëdigd landmeter in Suriname schaal 1: 100.000 conform de door het Centraal Bureau voor Luchtkartering uitgegeven topografische kaart van dezelfde schaal (Voor de indiening is een schetskaart voldoende)
3. een overzicht van de in te zetten productie-, transport- en verwerkingmiddelen en het personeel
4. een bewijs van inschrijving bij een bedrijvenorganisatie (KKF, ASFA, VSB, ASHU, ABE)

5. als de aanvrager een natuurlijke persoon is:
– een uittreksel uit het bevolkingsregister
– een nationaliteitsverklaring

6. als de aanvrager een rechtspersoon is:
– een verklaring dat de handelende personen gerechtigd zijn namens de rechtspersoon handelingen te verrichten
– een gewaarmerkt exemplaar van de statuten van de onderneming
– KKF uittreksel

7. een opgave van de te kappen en af te voeren houtsoorten en hun hoeveelheden
8. in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld vanwege calamiteiten, kan de minister een bijzondere vergunning tot incidentele houtwinning verlenen , waarbij wordt afgeweken van de eerdergenoemde limiet
9. de door de minister gewenste nadere gegevens.
10. Aantonen van het verleende (mijnbouw/ grondhuur/ erfpacht) recht middels een beschikking en recent hypothecair uittreksel.

Een vergunning tot incidentele houtwinning wordt:

• slechts uitgegeven in bosgebieden die zijn aangewezen als eenmalig leeg te kappen bos (conversiebos)
• verleend voor de duur van ten hoogste één jaar en voor een maximaal te kappen volume van ten hoogste 5000m³.

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) kan advies vragen aan de Districtscommissaris binnen wiens gezagsgebied de aangevraagde terreinen liggen en aan andere relevante instanties.

De toe- of afwijzing van een vergunning tot incidentele houtwinning geschiedt door de Minister van (RGB).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »