Onderzoek naar productie van kleine houtwaren

Kleine houtwaren zijn producten zoals bonenstaken, kraaienpoten en draadpalen. Deze producten worden onder andere in de huizenbouw, landbouw en visserij gebruikt.

Om producenten van kleine houtwaren te kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun productieproces vindt er in de maanden juli en augustus 2010 een veldonderzoek plaats.

Dit veldonderzoek wordt uitgevoerd door SBB in samenwerking met Tropenbos International. In het onderzoek worden producenten van kleine houtwaren persoonlijk geïnterviewd. In de interviews wordt gevraagd naar het productieproces, de prijsvorming en het economisch belang van de productie voor de producent.

De komende 6 weken worden de districten Para, Saramacca, Marowijne en Brokopondo achtereenvolgens bezocht door medewerkers van SBB en twee stagiaires van het NATIN. De interviews blijven anoniem en de geïnterviewde producenten worden rechtstreeks op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek. Alle andere geïnteresseerden kunnen ons blijven volgen via de radio, Bosbouwperspectief, en via internet op sbbsur.org.

Door als producent mee te doen aan dit onderzoek draagt u bij aan een professionele en gezonde productiesector! Wij hopen op uw medewerking!

Nieuwsgierig geworden?

• Neem contact op met SBB
• Klik hier voor het volledige radio interview van 17 juli 2010 bij het programma Bosbouwpespectief (Windows Media Player).

Aanvraag houtconcessies groter dan 5000 ha

Op grond van artikel 27 lid 2 van de Wet Bosbeheer zullen vanaf 6 april 2010 alle aanvragen voor houtconcessies groter dan 5000 ha moeten voorafgegaan worden door een exploratievergunning. Een exploratievergunning geeft de houder het uitsluitend recht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden tot bosexploitatie in het door hem aangevraagde gebied. Aanvraag concessies en vergunningen.

Een exploratievergunning geeft de houder het uitsluitend recht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden tot bosexploitatie in het door hem aangevraagde gebied. In die periode worden dan geen aanvragen van anderen tot verlening van een concessie in behandeling genomen. Aan de hand van zo een exploratie wordt dan een exploratierapport geschreven. Als deze door de SBB is goedkeurd kan dan het exploratierapport worden gebruikt als basis van het bedrijfsplan bij de aanvraag van een middellange of langlopende houtconcessie. Dus voor concessies groter dan 5000 ha.

Bosexploitanten opgelet….

De Minister van Regionale Ontwikkeling, de heer M. Felisi, heeft op 2 maart 2009 in een vergadering te Mungo aan de aanwezigen c.q. de kapiteins geattendeerd op de volgende zaken:

• De dorpsgemeenschap, vertegenwoordigd door de kapitein, is verantwoordelijk voor het beheer van het HKV terrein c.q. gemeenschapsbos en het erop toezien dat de houtkapactiviteiten volgens de geldende wetten en voorschriften geschieden zoals o.a. het duurzaam beheren van het bos en de betaling van de vereiste retributie aan de Staat.

• Er moet een fonds opgezet worden voor het dorp middels opening van een bankrekening. De ontvangen gelden voortvloeiend uit o.a. houtkapactiviteiten dienen op de betreffende bankrekening gestort te worden. Tenminste 3 (drie) personen waaronder de kapitein zijn verplicht te tekenen vooraleer gelden uit het fonds worden gelicht.

De Minister wil hiermee de aandacht vestigen op het feit dat het HKV terrein c.q. gemeenschapsbos bestemd is om op duurzame wijze economische activiteiten te ontplooien zoals o.a. duurzame houtkap, om zodoende op een duurzame methode financiële middelen te kunnen helpen genereren ter ontwikkeling van het dorp.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »