Het is belangrijk voor de SBB om de herkomst te weten van het hout welke wordt afgevoerd van eigendomsterreinen, zodat kan worden vastgesteld c.q. door u kan bewezen worden dat het hout niet gewonnen is op domeingrond. Dit omdat, ingevolge artikel 627 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek:

ieder eigendom wordt vermoed vrij te zijn en
hij die beweert enig recht op eens anders zaak te hebben, dat recht moet bewijzen.

In te dienen documenten

 • een brief gericht aan de Algemeen Directeur van de SBB waarin vermeld wordt dat er op het betreffende eigendomsterrein commerciële houtkapactiviteiten zullen plaatsvinden (Hierin wordt eventueel aangegeven wie gemachtigd is om namens de eigenaar handelingen te plegen of documenten te ondertekenen m.b.t. de houtkapactiviteiten op het betreffende terrein en/of aan wie er toestemming zal verleend worden om de commerciële houtkapactiviteiten uit te voeren.)
 • een ingevuld registratie formulier B
 • een recent hypothecair uittreksel (< 1 maand) aangevende: eigena(a)r(en) en naam van het terrein met een verwijzing naar een figuratieve kaart of een uitmetingskaart
 • een uitmetingskaart vervaardigd door een beëdigde landmeter
 • een gelegaliseerde volmacht van een persoon of bestuur in het geval van erfgenamen (zogenaamde boedel)
 • een lijst met namen en functies, indien er een bestuur is gemaakt ten overstaan van de districtscommissaris, welke is getekend door de betreffende districtscommissaris
 • een uitreksel van het Openbaar Stichtingenregister indien het gaat om een stichting
 • Een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname.

Procedure

1. De in het veld door een beëdigde landmeter uitgezette en gemarkeerde grenslijnen van het betreffende terrein worden door de boswachter opgenomen met een GPS (Global Positioning System).

2. Na screening van de ingediende documenten en verificatie van de met de GPS opgenomen grenslijnen op het veld wordt door de SBB een brief gestuurd naar de eigenaar van het terrein met onze bevindingen. In de brief wordt ook het nummer vermeld waaronder het betreffende terrein bij de SBB bekend zal staan (vb. E313).

Registratie van hout

De SBB adviseert om boomstammen of stamdelen die zullen worden afgevoerd van eigendomsterreinen te registreren volgens haar richtlijnen, zodanig dat kan worden bewezen dat de boomstammen of stamdelen niet afkomstig zijn van domeingrond.

De registratie gebeurt als volgt:

 • Alle boomstammen of stamdelen worden bijgehouden in een kapregister en worden voorzien van een label.
 • Pas nadat het kapregister door de SBB is gecontroleerd wordt het hout afgevoerd.
 • De uit de gevelde boom verkregen stam of stamdeel wordt op één van de kopeinden voorzien van een boomnummer, waarbij het boomnummer uniek is voor het betreffende terrein.
 • De stronk van elke gevelde boom wordt duidelijk voorzien van het bovengenoemde boomnummer.
 • Het afgevoerde hout wordt gedekt door een vervoerbiljet.

Indien u behoefte heeft aan een folder, klik hier

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Translate »